REGULAMIN KONKURSU “Knock Nocky – jesień oczami dziecka”

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Knock Nocky – jesień oczami dziecka”(„Konkurs”) na portalu społecznościowym facebook.com.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-12 lat, które na Facebooku reprezentują rodzice/ prawni opiekunowie będący użytkownikami serwisu facebook.com.
 2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855,
  której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.
 3. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym facebook.com.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego Facebook.com.
 5. Konkurs trwa od dnia 7.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.
 6. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” jest rodzic/opiekun prawny dziecka wykonującego pracę, dysponujący pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujący profilem osobistym w serwisie Facebook.
 7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło)
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 9.  Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Zadaniem Uczestnika jest:
  1. umieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia pracy plastycznej swojego dziecka/podopiecznego pt. “Jesień oczami dziecka”. Praca powinna być wykonana na jednej kartce bloku rysunkowego, kartonu dowolną techniką – farby, kredki, flamastry, wyklejanki itp.
  2. w komentarzu do pracy należy podać imię oraz wiek dziecka, które wykonało pracę, a także wskazanie symbolu zegarka Knock Nocky z kolekcji Jelly, który autor pracy chciałby wygrać.
 11. W jednym komentarzu może znaleźć się maksymalnie jedna praca konkursowa. W konkursie można zamieścić dowolną liczbę prac, przy czym ich liczba nie będzie miała wpływu na wybór laureatów.
 12. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze Laureatów – autorów najciekawszych prac, przy czym kryteriami oceny będą zgodność pracy z tematem konkursu -” Jesień oczami dziecka” oraz atrakcyjność wykonanej pracy.
 13. Zamieszczona praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook .
 14. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 15. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
 16. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

 1. Nagrodami w konkursie jest 5 zegarków Knock Nocky z kolekcji Jelly. Koszt jednego zegarka to 99zł brutto. Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszonych prac konkursowych
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie poprzez portal Facebook w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt.
 5. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, o którym mowa w ustępie 6 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzca uzyskuje uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy.

§ 3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Uczestinka, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
  profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego
  ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu
  oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również
  przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z
  zakresu niszczenia dokumentów
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich
 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Z chwilą przekazania Nagrody Laureatowi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji
  znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, w szczególności w zakresie rozpowszechniania utworu w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie www.knocknocky.pl
 2. Z chwilą zamieszczenia pracykonkursowej na Facebooku Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do pracykonkursowej, udzielonej na czas nieograniczony, na wszelkich polach eksploatacji określonych powyżej.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu zdjęć w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.knocknocky.com/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: k.tyszer@freepr.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora

Udostępnij: