Regulamin konkursu “KOMIKS KNOCK NOCKY”

 

 

Regulamin konkursu “KOMIKS KNOCK NOCKY”

  • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “#zostańwdomu i pokoloruj potworka #KnockNocky!” („Konkurs”) na portalu społecznościowym facebook.com.

⦁ Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-12 lat, które na Facebooku reprezentują rodzice/ prawni opiekunowie będący użytkownikami serwisu facebook.com.

⦁ Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.

⦁ Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym facebook.com.

⦁ Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego Facebook.com.

⦁ Konkurs trwa od dnia 1.06.2020 r. do dnia 7.06.2020 r.

⦁ Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” jest rodzic/opiekun prawny dziecka wykonującego pracę, dysponujący pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujący profilem osobistym w serwisie Facebook.

 

⦁ Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło) 

⦁ Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

⦁ Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

⦁ Zadaniem Uczestnika jest:

⦁ Umieszczenie pod postem konkursowym dialogów do rysunku przedstawiającego komiks ze stworkami Knock Nocky zamieszczonego w w/w poście. Dialogi mogą być zamieszczone na jeden z wymienionych sposobów: 

1) w formie zdjęcia komiksu z czytelnie uzupełnionymi chmurkami dialogów

2)w formie zdań oznaczonych 1, 2, 3, 4 , które analogicznie będą dopasowane do czterech  historyjek komiksu. 

⦁ W komentarzu do pracy należy podać imię oraz wiek dziecka, które ułożyło historyjkę komiksu, a także wskazać symbol zegarka Knock Nocky, który autor pracy konkursowej chciałby wygrać. Lista wszystkich zegarków z symbolami dostępna na https://www.timetrend.pl/48_knock-nocky.

 

⦁ W jednym komentarzu może znaleźć się maksymalnie jedna praca konkursowa. W konkursie można zamieścić dowolną liczbę prac, przy czym ich liczba nie będzie miała wpływu na wybór laureatów.

⦁ Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze Laureatów – autorów najciekawszych historyjek.

⦁ Zamieszczona praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook .

⦁ Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

⦁ Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

⦁ Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

 

  • 2. Zwycięzcy i nagrody.

⦁ Nagrodami w konkursie jest:

  1. Nagroda główna : 5 zegarków Knock Nocky oraz 5 zestawów gadżetów Knock Nocky (jeden zegarek  oraz jeden zestaw dla jednego Laureata), których symbole zostały podane w komentarzu do pracy konkursowej.  Koszt jednego zegarka to maksymalnie 110zł brutto. W skład zestawu wchodzą : jojo, zakładka do książki, naklejki, kredki, pendrive. Wartość jednego zestawu to 50zł brutto.

Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę (zegarek+zestaw), niezależnie od liczby zgłoszonych prac konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego zegarka Knock Nocky Laureatowi jeśli w dniu wyłonienia zwycięzców wytypowany zegarek nie będzie dostępny na magazynie głównym Grupy ZIBI. 

⦁ Nagrody pocieszenia – 5 zestawy gadżetów Knock Nocky ( jeden zestaw dla jednego Laureata).  Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę pocieszenia, niezależnie od liczby zgłoszonych prac konkursowych. W skład zestawu wchodzą :  jojo, zakładka do książki, naklejki, kredki, pendrive. Wartość jednego zestawu to 50zł brutto.

  1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody głównej – zegarka, jeśli w dniu rozstrzygnięcia konkursu wybranego przez Laureata modelu nie będzie na magazynie.
  2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
  3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie poprzez portal Facebook w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt.
  4. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, o którym mowa w ustępie 6 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

 

 

  • 3. Dane Osobowe

⦁ Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

⦁ Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

⦁ Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Uczestinka, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

⦁ Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

⦁ Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora. 

⦁ Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 

⦁ Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów 

⦁ Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich.

⦁ Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:

⦁ na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;

⦁ na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

  • 4. Prawa autorskie

⦁ Z chwilą przekazania Nagrody Laureatowi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, w szczególności w zakresie rozpowszechniania utworu w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie www.knocknocky.pl

 

⦁ Z chwilą zamieszczenia pracy konkursowej na Facebooku Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, udzielonej na czas nieograniczony, na wszelkich polach eksploatacji określonych powyżej.

⦁ Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu zdjęć w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

 

  • 5. Postanowienia końcowe

⦁  Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.knocknocky.com/ oraz w siedzibie Organizatora.

 

⦁ Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

 

⦁ Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.

 

⦁ Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: k.tyszer@freepr.pl.

⦁ Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację

⦁ Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w każdym momencie trwania Konkursu.

Udostępnij: