REGULAMIN KONKURSU “Matematyczny rebus Knock Nocky”

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Matematyczny rebus Knock Nocky”  („Konkurs”) na portalu społecznościowym facebook.com.

⦁ Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-12 lat, które na Facebooku reprezentują rodzice/ prawni opiekunowie będący użytkownikami serwisu facebook.com.

⦁ Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.

⦁ Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym facebook.com.

⦁ Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego Facebook.com.

⦁ Konkurs trwa od godziny 18:30 dnia 01.09.2020 r. do dnia 01.09.2020 r. do godziny 23:59.

⦁ Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” dysponujący pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujący profilem osobistym w serwisie Facebook.

⦁ Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło)

⦁ Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

⦁ Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 Zadaniem Uczestnika jest:

⦁ Umieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie matematyczne w postaci rebusu podane w poście konkursowym.  

⦁ W jednym komentarzu może znaleźć się maksymalnie jedna odpowiedź. 

⦁ Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze Laureatów – trzech autorów prawidłowych i udzielonych najszybciej odpowiedzi na zadanie matematyczne. 

⦁ Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

⦁ Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

⦁ Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

⦁ Nagrodami w konkursie  jest pięć zestawów gadżetów Knock Nocky o wartości 50 zł netto każdy. W skład każdego zestawu wchodzi : piłka plażowa, zakładka do książki, kolorowanka oraz naklejki. 

⦁ Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

⦁ Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie poprzez portal Facebook w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt.

⦁ Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, o którym mowa w ustępie 6 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

§ 3. Dane Osobowe

⦁ Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

⦁ Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

⦁ Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Uczestinka, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

⦁ Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

⦁ Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.

⦁ Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

⦁ Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów.

⦁ Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich.

⦁ Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe: 

⦁ na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;

⦁ na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

§ 4. Postanowienia końcowe

⦁  Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.knocknocky.com/ oraz w siedzibie Organizatora. 

⦁ Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

⦁ Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.

⦁ Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: k.tyszer@freepr.pl.

⦁ Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację. 

⦁ Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w każdym momencie trwania Konkursu.

Udostępnij: